ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้ ให้บริการและดำเนินการโดย บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “เว็บไซต์”)

การใช้งานเว็บไซต์ ด้วยการเข้าถึง เรียกดู ใช้งาน ติดตามสถานะการขนส่ง ติดต่อสอบถามการใช้บริการ การจอง freight เพื่อการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ หรือทางถนน หรือการสมัครงาน หรือตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผล เนื้อหาที่เข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) เราจะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมและตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

1. การใช้งานเว็บไซต์
1.1 ข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบล่วงหน้า
1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้าใช้บริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัท
1.3 หากมีการยืนยันตัวตนหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการสอบถามสถานะการขนส่ง ติดต่อสอบถามการใช้บริการ การจอง freight เพื่อการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ หรือทางถนน หรือ การสมัครงาน ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อบริษัทจะสามารถตอบสนองการติดต่อใช้งานของท่านหรือตอบข้อสอบถามใด ๆของท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.4 ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานมีเจตนาทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้งานอับโหลดเนื้อหาใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยืนยันว่าเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มีลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ เช่น เนื้อหาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น คุกคาม หลอกลวง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การรณรงค์ทางการเมือง หรือชักชวนทางการค้า ละเมิดทรัพยสินทางปัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิใดๆของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องปราศจากไวรัสหรือแสปมที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์หรือผู้ใช้งานอื่น ๆ

2. ทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด
2.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ราคา รูปภาพ วิดีโอ เสียง ภาพกราฟฟิก เครื่องหมายการค้า แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้น หรือ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน ทำซ้ำ แก้ไขและหรือนำข้อมูล เนื้อหา ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
2.2 บรรดาข้อมูล เนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารใด ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าดู ดาวน์โหลด อับโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเฉพาะเพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือเพื่อใช้งานส่วนบุคคล โดยห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์หรือทางการค้า ในกรณีผู้ใช้งานจัดพิมพ์สำเนาข้อมูลใดๆอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานมีหน้าที่คงไว้ซึ่งการแจ้งลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับนั้น ๆ
2.3 ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดตามกฎหมาย ผู้ใช้งานใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวยินยอมให้บริษัทดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. ข้อจำกัดความรับผิด
3.1 เราเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลและเสนอข้อมูลตามสภาพที่มีอยู่เท่านั้น โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือข้อมูล ซึ่งบริษัท จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือ นำเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้
3.2 เราไม่อาจรับประกัน ความเสถียร ประสิทธิผล ความปลอดภัย ไวรัส หรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว รวมถึงจากการกระทำของบุคคลที่สาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของอาชญากรคอมพิวเตอร์ หรือ Hacker
3.3 หากผู้ใช้งานพบเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ และทางเราจะพยายามแก้ไขตามที่ตกลงโดยเร็วที่สุด

4. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
เว็บไซต์นี้อาจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และ เราไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือไม่มีการสนับสนุนเนื้อหา และ/หรือ เว็บไซต์ดังกล่าว เว้นจะจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจึงไม่อาจสามารถรับรองยืนยันในความถูกต้อง ของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง และขอให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น
4.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท
หากผู้ใช้งานประสงค์จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์เท่านั้น โดยห้ามทำสำเนาเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
4.2.1 ผู้ใช้งานต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับบริษัท หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท และไม่ลบ บิดเบียน หรือเปลี่ยนแปลงขนาดหรือลักษณะของเครื่องหมายการค้าของเรา และผู้ใช้งานจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
4.2.2 เว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ไม่หมาะสม หรืออาจนำมาซึ่งความเสียหาย การละเมิด การใช้เนื้อหา ก้าวร้าว หยาบคาย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์อื่น ๆ หรือชื่อเสียงของบริษัท หรือของบุคคลอื่นๆ

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อสอบถามสถานะการขนส่ง การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ การจอง freight เพื่อการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ หรือทางถนน หรือ การสมัครงาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้สมัครงานและลูกจ้าง (HR Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

6. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้
หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้งานเว็บไซต์บริษัท บริษัทอาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆตามข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นๆพึงมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากกรณีละเมิดข้อตกลงและเงื่อนใขการใช้ดังกล่าว เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้งานตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

8. ช่องทางการติดต่อ
หากผู้ใช้งานประสบปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ ติดต่อเรา

9 . การปรับปรุงข้อมูล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ปรับปรุงล่าสุดเดือน เมษายน 2566